HI-DS58

ترازوی دیجیتال فوق باریک شیشه ای

. ظرفیت: 150 کیلوگرم
. منبع تغذیه: (AAA*4)
. واحد های اندازه گیری: st:lb,lb,kg
. صفحه نمایش بزرگ برای خواندن آسان 
. سطح وسیع برای ایستادن و وزن کردن آسان