HI-DS56

ترازوی دیجیتال خانگی با کارایی برتر در عین سادگی

. ظرفیت: 150 کیلوگرم
. نمایشگر بزرگ برای خواندن آسان اعداد
. منبع تغذیه: (AAA*2)
. سطح بزرگ برای ایستادن راحت
. دقت تراز.: 100 گرم
. نمایشگر اتمام باطری: " LO