HI-710

ترازوی دیجیتال خانگی با کارایی برتر در عین سادگی

. ظرفیت: 150 کیلوگرم
. نمایشگر بزرگ برای خواندن آسان اعداد
. سطح بزرگ برای ایستادن راحت
. دقت تراز.: 100 گرم
. نمایشگر اتمام باطری: " LO