HI-K96

ترازوی دیجیتال فوق باریک با دکمه های لمسی

. ظرفیت: 5000 گرم
. پیغام خطای ظرفیت بیش از حد
. دقت سنجش: 1 گرم
. نمایشگر اتمام باطری 
. دکمه های تمام لمسی