HI-K92

ترازوی دیجیتال با عملکرد Tare (توزین بدو محاسبه وزن ظرف)

:: DIGITAL KITCHEN SCALE ::
. ظرفیت: 5000 گرم
. کمترین مقدار قابل اندازه گیری: 2 گرم
. دقت سنجش: 1 گرم
. منبع تغذیه ترازو: باطری (CR2032*1)