HI-K92

ترازوی دیجیتال با عملکرد Tare (توزین بدو محاسبه وزن ظرف)

ظرفیت: 5000 گرم

کمترین مقدار قابل اندازه گیری: 2 گرم

دقت سنجش: 1 گرم

منبع تغذیه ترازو: باطری (CR2032*1)