TMB-995

فشارسنج دیجیتالی بازویی

. صفحه نمایش بزرگ LCDا(43x62 میلیمتر)
. حافظ نگهداری اطلاعات تا 60 مورد قبلی
. دقت اندازه گیری ضربان قلب: %5 +-
. دقت اندازه گیری فشار خون: 3 +- میلیمتر جیوه (0 تا 40 کیلو پاسکال)
. قابلیت ثبت ساعت و روز اندازه گیری فشار خون
. داراي تكنولوژي MDI (اندازه گيري فشار در حين پر باد شدن كاف)