KFT-22

تب سنج دیجیتال

. محدوده اندازه گیری: 43-32 (درجه سانتیگراد)
. پیغام دمای تب با 3 بوق متوالی
. اندازه گیری دمای بدن فقط در 1 ثانیه
. خاموش شدن خودکار پس از 20 ثانیه
. دارای سر ضد آب
. حافظه نگهداری تا 10 مورد قبلی